Met dank aan God drie-enig vir al die seŽninge wat Hy so mildelik en onverdiend op ons uitstort!

Terug na tuisblad
AV Uitgewers
Leroleng se aanboord-uitgewer tot jou diens
Terug na Leroleng

Verdere wisselvorme in die voorkoms van die penis.

In die voorafgaande artikel word die effek wat 'n persoon se penis op sy selfbeeld mag hÍ, opgesom. In hierdie opsommende artikel word geraak aan sosiale vooroordele wat deur sosiale en kulturele waardes geskep word oor wat die ideale voorkoms van 'n penis behoort te wees en wat as afwykend beskou word. Hierdie vooroordele is in die meeste gevalle bevooroordeeld en eensydig. Tog het die sosiale stelsel die nare manier om 'n persoon te oortuig dat hy minderwaardig sou wees, indien hy op vele lewensterreine, nie aan bepaalde standaarde voldoen nie.

Hierdie verdere gallery met voorbeelde van variasies in die penis, het en doel om die leser wat sy eie voorkoms hierin herken, gerus te stel dat hy nie afwykend is, of 'n frats is nie. En derhalwe, dat hy nie 'n mindere mens is as die voorkoms van sy penis aan enige van hierdie beelde voldoen nie.

Besondere dank aan Dr Lucy Verquil vir die insameling van die grootste gedeelte van hierdie beelde, sowel as vir haar fotografie van diť voorbeelde waar bepaalde eksemplare nie beskikbaar was nie, of weens kopiereg-voorwaardes, nie geherpubliseer kon word nie.


Alhoewel daar nie 'n norm is vir wat aan aanvaarbaar sou wees vir die voorkoms van 'n penis nie, is daar ongelukkig 'n sosiale verwagting wat 'n bepaalde voorkoms en grootte voorskryf. In die foto hiernaas, is 'n voorbeeld van wat volgens die meerderheidsnorm, as gemiddeld gešg sou word. Niks fout met hierdie formaat nie, maar beslis nie die enigste aanvaarbare voorkoms nie.

Ongelukkig, word baie manlike selfbeelde ten gronde genoop, omdat hulle sou streef na hierdie voorkoms, en dit nie is, wat die spieŽl na hulle terugkaats nie.


Hiernaas, 'n vergelyking vanuit Prof Van der Hoven se urologiese handleiding vir mediese studente, wat 'n vergelyking tussen 'n besnede en 'n onbesnede penis toon. Op eerste oogopslag, nie so opvallend nie. Op tweede oogopslag, is die verskil dudielik sigbaar, maar beide penisse lyk heeltemal normaal. Sy verklarende notas wat ingesluit is, is ook insiggewend.

Vir die lesers wat graag die tegnies korrekte rakende die samestelling van'n penis wil baasraak, word die uiteensetting hiernaas, met dank ontvang van Prof Garth Watkins, geplaas. Dit toon 'n gemiddelde onbesnede penis, met 'n relatiewe kort voorhuid in sy natuurlike posisie, aangevul met byskrifte wat die basiese samestelling omskryf.

Dikwels is daar volkstradisies wat dikteer dat 'n jong kind besny moet word. Op daardie jong stadium is dit onbekend hoedat die betrokke penis, tydens puberteit sal ontwikkel. 'n Kombinasie van 'n natuurlike klein penis, wat dan saamgaan met 'n besnedenheid, skep dan 'n dubbele mate van twyfel aan selfwaarde. Vir 'n persoon met 'n sensitiwiteit vir sy penale voorkoms, kan dit onderliggende en langtermyn selfbeeld-uitdagings skep.

Alhoewel baie persone met 'n besonder nou voorhuid, later in hulle lewe 'n besnydenis ondergaan om die ongemak wat daarmee gepaard gaan te verlig, is daar baie wat uit hoofsaaklik vrees vir pyn, weens die besonder sensitiewe senuwees in die penis, met hierdieongemak en selfs sporadies pyn wanneer,om watter rede ookal, gepoog word om die voorhuid terug te trek oor die glans, lewenslank met hierdie situasie leef. Dit laat dikwels 'n vrees vir 'n suksesvolle huwelik, wat die persoon relatief eensaam laat. Daarmee saam, ander vrese en psigoses, wat as gevolg daarvan kan ontwikkel.

Alhoewel 'n individu se penis min of meer dieselfde voorkoms handhaaf, verander die voorkoms tog tot 'n mindere mate afhangende van ongewings- en temperatuur-omstandigdhede. Hiernaas is voorbeelde van dieselfde penis, voor, en na 'n warm stort. Neem kennis hoe die skrotum ontspan en verkleur. Die penis self ook, reageer op die hitte deur minder gekrimp voor te kom en meer beweeglik te wees.

Die penis word daagliks die meeste gebruik om te urineer. Die toevoerkanale vanaf die blaas, en van die tesikels af, is nooit saam gekoppel aan die penis, sodat daar geen kans is dat semen en urine ooit saam in die buis kan voorkom het nie. Onkunde oor hierdie aspek, maak dat huweliksmaats dikwels 'n onderliggende vrees beleef oor 'n moontlikheid dat semen en urine kan meng tydens gemeenskap. Sodra hierdie vrees uitgesluit is, herstel die meeste verhoudings waar hierdie vrees gekoester was. Hiernaas, is voorbeelde van 'n besnede, sowel as 'n onbesnede penis met die voorhuid effe teruggetrek, wat urineer.
'n Besnede penis in die proses om sy mees algemene funksie te verrig, naamlik urinering.


Let op hoe die voorhuid van hierdie onbesnede penis effe teruggtrek is om te verseker dat urine 'n netjiese straaltjie vorm tydens urinering.


'n Onbesnede penis met 'n kort voorhuid. Die meatus is dus nooit heeltemal bedek nie.


Dikwels is 'n persoon verleŽ omdat die kleur van sy skrotum, donkerder is as die van die skag en die res van die penis. 'n Donkerder of rooierige skrotum, is egter 'n normale verskynsel by 'n groot hoeveelheid persone en niks om oor verleŽ te wees nie.


'n Voorhuid waaarvan die vel, dikker is as die norm. In die meeste gevalle, is hierdie voorhuid nie minder elasties as ander nie en is bloot 'n natuurlike variasie wat geensing funksonaliteit behoort te beÔnvloed nie.


Daar is nie 'n vasgestelde verhouding tussen die grootte van die skrotum en die penis nie. As jy kan assosiŽer met 'n besondere klein skrotum, kan jy rus in die wete dat jy hierdie eienskap met vele deel en beslis nie 'n frats is nie.


Die kombinasie van 'n besnede, tesame met kleiner penis en skrotum, laat dikwels die wanindruk dat die persoon minder van 'n man sou wees. Hierdie voorkoms is egter meer algemeen as wat te verwagte is en val perfek binne al die grense van normaliteit.


'n Langer penis word dikwels as 'n bate gesien. As die voorhuid egter nie deel in die volume nie, mag die wanindruk ontstaan dat die onewe afmetings, kan refelekteer op die karakter van die persoon, wat alles behalwe waar is.


Soms kom 'n besonder kort penis, saam met 'n lang voorhuid. Die vel van die voorhuid kan dan ook oor jare effe dikker word. Dit is egter niks om oor te bekommer nie. Gewoonlik bly die elastisiteit behoue en het dit geen invloed op funksionalliteit nie.


Indien 'n penis se voorhuid nie eweredig ontwikkel het nie, mag die opening neig om na een of ander kant toe, onewe te vertoon. Hierdie verskynsel is meer bekend as wat vermoed word. Dit het geen invloed op funksionaliteit nie, en is juis besonder elasties.


Dikwels is die skrotum buite verhouding groter as die penis. Dit kan lei daartoe dat die persoon met hierdie eienskappe, minderwaardig voel, aangesien die penis dan besonder klein vertoon, te midde van 'n sosiale miskonsepsie. Ons mag egter nooit toelaat dat hierdie persepsie, 'n medemens se vreugde steel nie.


Die penis hierbo, word deur baie gesien as die ideaal. Dit is konsentries, en die verhouding tussen die skrotum, die skag en die voorhuid se estetiese voorkoms, maar sosiale persepsie, dit as 'n ideaal stel. Persone wat nie aan hierdie voorkoms voldoen nie, hoef egter nie die persepsie dat hulle waarde daaraan gemeet word, glo nie.


Indien 'n persoon reeds op jong ouderdom besny is, trek die vel waar die wond genees het, soms saam sodat dit die glans groter laat vertoon. Die skag kom ook voor of dit gewurg word. Die persepsie sou dus wees dat die "vergrote" glans, nie behoorlik sou kon funksioneer nie weens die verdunde wond-rand. Weereens, is dit 'n vals persepsie wat glad nie 'n invloed het op funksie nie.


'n Smal voorhuid wat langer is as die skag van die penis, is dikwels moeilik om terug te trek oor die glans. Omdat die voorste deel van die voorhuid so nou saamtrek, kan dit minder elasties as die gemiddelde wees. Dit hef eger nie die geval te wees nie. As die voorhuid gereeld teruggetrek word, kan die elastisiteit verbeter en later geen probleem meer skep nie.


Soos in die vorige voorbeeld, is hierdie voorhuid ook besonder smal. Die lengete van die oorhang-gedeelte en die totale saamgetrokkenheid van die hele deel, noop soms die peroon met sodanige voorhuid, om of mediese hulp te soek, of op gereelde basis te poog om die voorhuid geleidelik oor die glans te trek. Nie dwing nie, want buiten dat die pynvlakke hoog kan wees, kan 'n voorhuid ook skeur as dit te vinnig, te veel gerek word.


Hierdie penis se voorhuis is besonder los en behoort baie maklik te beweeg. Let op die grootte van die opening. Die elastisiteit is ook besonder sigbaar. Die onewe afeindiging is bloot 'n randstandige detail en het geen invloed op funksionaliteit nie. Dit behoort geensins selfbeeld-probleme te skep nie, al sou die versoeking daar wees om hierdie vorm dalk as minder esteties te beskou.


Daar is nie vasgestelde gedomumenteerde norme vir die verband tussen die grootte van die skrotum en die penis nie. In hierdie voorbeeld, is die skotum besonder ruim in verhouding tot die penis. Omdat die skrotum besonder ontspanne is, is die natuurlike neiging dat die linker testikel gewoonlik laer hang as die regter testikel, hier besonder sigbaar.


Die werking van die voorhuid, het al tot baie raaiskote gelei. In die animasie hiernaas, word die beweging van die gemiddelde voorhuid gedemonstreer. Hierdie penis toon 'n funksionele verhouding tussen die penis se glans, en die voorhuid se elastisiteit. Dit toon gemaklike en pynlose beweging van die voorhuid oor die glans. Een rede vir besnydenis, is dikwels dat die voorhuid se elastisiteit nie genoeg is, om so gemaklik en pynloos oor die glans, soos hier getoon, kan beweeg nie. Dit skep dan wel die nodigheid, om wel 'n besnydenis te oorweeg.Grafika wat geskik is om elajulasie van 'n erekte penis toon op 'n informatiewe wyse, is moeilik bekombaar. Daarom dan my groot dank aan William Schutte, vir die voorsiening van hierdie stukkie bewegende grafika, wat die natuurlike ejakulasie-proses tydens 'n klimaks op grafiese wyse beskryf.


Gesels met
Dr Stof
Gesels met
Dr Lucy VerquilTerug
boontoe
Terug na
tuisblad
Naomi Hayward:
Geestelike pitkos
om jou te verryk
Perre Nel:
Tekenprent-
Evangelisasie
AV Uitgewers
Leroleng se amptelike-uitgewer tot jou diens